Een stormachtige ontwikkeling…

Assyrische dorpen en kleine steden in bezet Assyrië worden bevrijd, althans zo lijkt het… In bezet Assyrië, worden er door de Koerdische Peshmerga en de regeringstroepen steeds meer dorpen en kleine steden bevrijd van IS. De Assyrische bevrijdingstroepen zijn ook aangesloten bij deze militaire actie.


Echter na ruim twee jaar van de bezetting door IS, waarbij de Nineveh Vlakte volledig verlaten was, overheerst het gevoel van onzekerheid en spanning. De regering in Irak heeft een motie aangenomen om een algeheel alcohol verbod in te stellen. Voor de Assyriërs met bedrijven, die afhankelijk zijn van de verkoop van alcoholische dranken, betekent dit feitelijk het einde van hun financiële middelen. Daarnaast bestempeld deze nieuwe wet de islamitische druk op de Assyrische christenen, waarbij aanslagen door islamisten op Assyriërs, nu al een feit is.

De Koerdische Peshmerga heeft successen in het bevrijden van Assyrische gebieden in de Nineveh Vlakte. Maar wat gebeurt er als IS volledig verdreven zal zijn uit Irak… Zullen de Koerden zich terugtrekken uit de Assyrische gebieden?Zullen de regeringstroepen, voornamelijk Shiitische Arabieren, zich terugtrekken? Zo niet… Wie bezet de historisch Assyrische gebieden? Zullen de Koerden en de Regeringstroepen tegenover elkaar staan? Of zijn de Assyriërs zelf capabel genoeg hun eigen gebieden te beheren? In het Nohadra ( Dohuk ) district bij het dorp Nahla bijvoorbeeld, is er op illegale wijze land onteigent van een Assyrische boer. Een Koerdische familie heeft dit land illegaal geconfiskeerd. Dit heeft geleid tot veel protest van de Assyriërs, echter de Assyriërs werden het toegang naar de demonstratie afgewezen. Daarnaast heeft de rechtsgang, naar aanleiding van de landonteigeningen, geleid tot een uitspraak van de rechter, waarbij de rechter, de landonteigening, niet heeft veroordeeld en de Koerdische familie nog steeds op het land woont en werkt. De illegale landonteigeningen zijn overigens al decennia lang een gegeven in bezet Assyrië. Het belang van een Assyrische provincie, bestuurd door Assyriërs, wordt alsmaar groter.

Ook in noord-oost Syrië voeren de Koerdische groepen de druk op. Na meerdere aanslagen in de Assyrische gebieden eind vorig jaar en begin dit jaar, lijkt de situatie daar ook niet te stabiliseren. De Koerdische politie ( Asayish ) heeft onlangs een Assyrische school aangevallen, krachtens een wet, aangenomen door Koerdische autoriteiten, waarbij het de Koerdische bevolking verbied hun kinderen aan te melden bij Assyrische scholen. Vanwege een protestactie waren twee Koerdische en twee Assyrische ouders gearresteerd. Dit alles terwijl de Patriarch van de Syrisch Orthodoxe kerk, de Assyrische milities in Syrië blijkbaar heeft verzocht zich aan te sluiten bij de PYD, een Koerdische militie…

Ondertussen kan er gesteld worden, dat een Assyrische regio, bestuurd door Assyriërs, niet alleen een verlangen zou moeten zijn, maar een vereiste behoort te zijn. Hierbij ligt de nadruk op het gegeven, dat het moet gaan om een Assyrische provincie. Zijn de “Assyrische” veiligheidstroepen hier klaar voor? Hiervoor is een toegewijde Assyrische diaspora nodig om dit te bewerkstelligen. Is de Assyrische diaspora hier klaar voor?
English translation:
A stormy development …
Assyrian villages and small towns are freed in occupied Assyria, or so it seems … In occupied Assyria, the Kurdish Peshmerga and the government forces are liberating more and more villages and small towns of Isil. The Assyrian liberation forces have also joined this military action.

However, after two years of occupation by Isil and the Nineveh Plain completely deserted, the feeling of insecurity and tension dominates. The Government of Iraq has passed a motion to establish a total alcohol ban. For the Assyrians with businesses that depend on the sale of alcoholic beverages, this would mean the end of their financial resources. In addition, this new law labeled Islamic pressure on the Assyrian Christians, with attacks by Islamists on Assyrians already a fact.
The Kurdish Peshmerga has successes in freeing Assyrian areas in the Nineveh Plain. But what happens when Isil will be completely driven out of Iraq … Will the Kurds withdraw from the Assyrian areas? Will the government forces, mostly Shiite Arabs withdraw? If not … Who occupies the historical Assyrian areas? Will the Kurds and the Government forces confront each other over it? Or the Assyrians themselves are capable enough to manage their own areas? In Nohadra (Dohuk) district near the village of Nahla for example, land, of an Assyrian family, has been illegally expropriated. A Kurdish family illegally confiscated the lands. This has led to much protest from the Assyrians, however, the Assyrians were denied access to the demonstration. In addition, the course of justice, following the land expropriations, led to a court ruling, in which the court has not condemned the land expropriation and the Kurdish family is free to stay on the Assyrian land. The illegal land expropriations by Kurdish groups are for decades a reality in occupied Assyria. The importance of an Assyrian province, ruled by Assyrians, is growing.

Also in north-eastern Syria, the Kurdish groups feed the pressure. After several attacks in the Assyrian areas late last year and early this year, the situation seems it can not be stabilized. Kurdish police (Asayish) recently attacked an Assyrian school, under a law adopted by Kurdish authorities, leaving the Kurds forbid to sign up their children at Assyrian schools. Due to a protest two Kurdish and two Assyrian parents were arrested. All this while, the Patriarch of the Syrian Orthodox Church, apparently asked the Assyrian militia in Syria to join the PYD, the Kurdish militia …

Meanwhile, an Assyrian region ruled by Assyrians, should not only be a desire, but one should be required. The emphasis is that there must be an Assyrian province. Are the “Assyrian” security forces ready for this? Also, a dedicated Assyrian diaspora is needed to achieve this. Is the Assyrian diaspora ready for this?