Assyrië of Koerdistan….

Het bericht, dat een coalitie van “Iraakse” troepen een offensief aan het voorbereiden is op de bezetting van Mosoel door IS, verspreidt zich snel. Hoewel dit voor velen eindelijk een beetje hoop geeft op betere tijden, hebben de Assyriërs minder vertrouwen in de ontwikkelingen in Irak na de bevrijding van Mosoel. Met name de ontwikkelingen, die zullen volgen in bezet Assyrië.

Vele Assyriërs zijn bang dat alle Assyrische gebieden namelijk; de Nineveh Vlakte, het Nohadra (Dohuk) gebied en Nirwa Rekan, geannexeerd zullen worden door de KRG tot Koerdisch Irak. Niet alleen zal dit een dramatische ontwikkeling zijn voor de historiciteit van het gebied, het zal een ramp worden voor het voortbestaan van de oorspronkelijke bewoners, namelijk de Assyriërs. Naast de Assyriërs, vrezen ook de Yezidi’s, dat ook hun gebied, het Sinjar district, geannexeerd zal worden door de KRG. Na eeuwenlang lang te zijn vervolgd, onderdrukt en gemarginaliseerd in het hedendaagse Noord-Irak (Assyrië) is er voor de inheemse Assyriërs maar één redding; een eigen Assyrische Provincie…

English:
Assyria or Kurdistan ….
The news that a coalition of “Iraqi” forces is preparing an offensive to the occupation of Mosul by ISIL, is spreading quickly. Although many would believe this finally gives some hope for better times, the Assyrians have less confidence in the developments in Iraq after the liberation of Mosul. In particular, the developments that will follow in occupied Assyria. Many Assyrians are afraid that all Assyrian areas namely; the Nineveh Plain, the Nohadra (Dohuk) region and Nirwa Rekan will be annexed by the KRG to Kurdish Iraq. Not only will this be a dramatic development for the historicity of the area, it will be a disaster for the survival of the original inhabitants, namely the Assyrians. In addition to the Assyrians, Yezidis also fear that their area, the Sinjar district, will be annexed by the KRG. After centuries long, to be persecuted, oppressed and marginalized in today’s northern Iraq (Assyria) the indigenous Assyrians have only one final salvation; a self governed Assyrian province….